ANNA RELAX SPA
2950 KENNEDY RD
SCARBOROUGH
(416) 335-5668

Monday
Lisa
Kiki
Hannah
Tuesday
Yumi
Priya
JJ
Wednesday
Jessica
EE
Thursday
Sasa
Stella
Maya
Friday
Lisa
Cherry
Mimi Korean
Saturday
Priya
Angela
Sunday
Priya
Honey